HOYA MiyoSmart 兒童近視控制鏡片-Webber Au

視光師建議以及上網搵過不同用家意見後,決定選用MiyoSmart。它有更全面的視光檢查,滴眼藥水散曈前後既檢查,晶體既清晰度,檢測中所影既相片全部都可以睇到。而且視光師解釋得很清楚,並提供專業建議,分析不同方法優點及缺點,令家長更有信心。MiyoSmart的使用方法非常方便,同一般戴眼鏡一樣,唔會有不適感。

年齡:8歲

佩戴年資:少於1年

佩戴前
右眼:-1.00 左眼:-1.50
佩戴後
右眼:-1.00 左眼:-1.50

惠顧眼鏡店:眼鏡88

視光師建議以及上網搵過不同用家意見後,決定選用MiyoSmart。它有更全面的視光檢查,滴眼藥水散曈前後既檢查,晶體既清晰度,檢測中所影既相片全部都可以睇到。而且視光師解釋得很清楚,並提供專業建議,分析不同方法優點及缺點,令家長更有信心。MiyoSmart的使用方法非常方便,同一般戴眼鏡一樣,唔會有不適感。