HOYA MiyoSmart 兒童近視控制鏡片- GwiyomiYOmi

最初發現小朋友有近視時是剛剛上小一,當時驗眼只是75度,所以只為他配一副75度的普通近視眼鏡。其後因為由疫情開始(他小二)開始,每日無論上堂或是做功課都需要望住不是電腦就是iPad,變咗差不多大半日時間都係對住螢幕。 維持左9個月時間發現小朋友望野時眼晴越來越細,所以便帶他再次去驗眼,當再次驗時視光師說已經是300度了(真的不相信9個月竟然可以增加咗二百幾度)所以一知道HOYA MiyoSmart 能夠有控制度數的功能就馬上選擇了。

HOYA MiyoSmart的驗配流程及售後跟進服務都非常好,視光師細心幫小朋友檢查眼軸長度,以及好細心地講解HOYA MiyoSmart鏡片和普通鏡片的分別和原理。售後服務亦都非常好,有大概2-3個月一次,到視光師跟進度數的進展,令您keep住知道小朋友眼睛發展狀況,好放心。

初初望到鏡片有特別設計視點時,以為小朋友會好難適應和抗拒,誰不知完全沒有這些反應之如仲好快已經習慣了(因為以前的普通鏡常常逃避佩戴的),但現在HOYA MiyoSmart 已經成為佢生活的一部分了,而近視度數現在仍然維持著沒有增加,真的非常非常好

年齡:8歲

佩戴年資: 少於1年

佩戴前
右眼:-3.00 左眼:-3.00
佩戴後
右眼:-3.00 左眼:-3.00

惠顧眼鏡店:眼鏡 88

“最初發現小朋友有近視時是剛剛上小一,當時驗眼只是75度,所以只為他配一副75度的普通近視眼鏡。其後因為由疫情開始(他小二)開始,每日無論上堂或是做功課都需要望住不是電腦就是iPad,變咗差不多大半日時間都係對住螢幕。 維持左9個月時間發現小朋友望野時眼晴越來越細,所以便帶他再次去驗眼,當再次驗時視光師說已經是300度了(真的不相信9個月竟然可以增加咗二百幾度)所以一知道HOYA MiyoSmart 能夠有控制度數的功能就馬上選擇了。

HOYA MiyoSmart的驗配流程及售後跟進服務都非常好,視光師細心幫小朋友檢查眼軸長度,以及好細心地講解HOYA MiyoSmart鏡片和普通鏡片的分別和原理。售後服務亦都非常好,有大概2-3個月一次,到視光師跟進度數的進展,令您keep住知道小朋友眼睛發展狀況,好放心。

初初望到鏡片有特別設計視點時,以為小朋友會好難適應和抗拒,誰不知完全沒有這些反應之如仲好快已經習慣了(因為以前的普通鏡常常逃避佩戴的),但現在HOYA MiyoSmart 已經成為佢生活的一部分了,而近視度數現在仍然維持著沒有增加,真的非常非常好