HOYA MiyoSmart 兒童近視控制鏡片- Connie00083

小朋友在上年2020年3月發現有近視時已經是275度,當時因為第一次佩戴眼鏡,所以只配做普通鏡片的眼鏡使用,但過咗半年之後去檢查度數竟然增加至475度,令到我哋擔心不已。我尋找多方面嘅資料,為了選擇感覺上沒有傷害性的產品去幫她去控制度數,因此就決定幫小朋友佩戴HOYA兒童近視控制鏡片,希望可以控制其度數,不要急劇加深。而且,曾去到理工大學的眼科診所,當中的醫生亦有建議我們可以佩戴此款眼鏡,幫助小朋友控制度數。
我覺得HOYA驗配流程與普通鏡片都差不多,沒有太繁複的過程,而其售後服務跟進得極度充足,所以我哋對此方面都感到比較滿意。我對小朋友佩戴此鏡片的效果相對是比較滿意的,小朋友相隔3個月去再次驗眼度數是沒有加深,仍然保持剛配此鏡片時的數字,這是讓我感到滿意,因為之前她的度數上升得實在十分急速。而且使用方面亦都十分方便,小朋友可以自行清潔鏡片,其實我哋之前都有考慮過OK鏡,但始終覺得小朋友年紀尚輕,未必能好好處理。而且我們亦不能確保可以幫她做得好好清洗消毒方面,但MiyoSmart鏡片相比之下較容易處理亦安全,而且對她的身體方面沒有任何傷害性。

年齡:6.5歲

佩戴年資:少於1年

佩戴前
右眼:-4.75
左眼:-4.75
佩戴後
右眼:-4.75
左眼:-4.75

惠顧眼鏡店:眼鏡88

小朋友在上年2020年3月發現有近視時已經是275度,當時因為第一次佩戴眼鏡,所以只配做普通鏡片的眼鏡使用,但過咗半年之後去檢查度數竟然增加至475度,令到我哋擔心不已。我尋找多方面嘅資料,為了選擇感覺上沒有傷害性的產品去幫她去控制度數,因此就決定幫小朋友佩戴HOYA兒童近視控制鏡片,希望可以控制其度數,不要急劇加深。而且,曾去到理工大學的眼科診所,當中的醫生亦有建議我們可以佩戴此款眼鏡,幫助小朋友控制度數。
我覺得HOYA驗配流程與普通鏡片都差不多,沒有太繁複的過程,而其售後服務跟進得極度充足,所以我哋對此方面都感到比較滿意。我對小朋友佩戴此鏡片的效果相對是比較滿意的,小朋友相隔3個月去再次驗眼度數是沒有加深,仍然保持剛配此鏡片時的數字,這是讓我感到滿意,因為之前她的度數上升得實在十分急速。而且使用方面亦都十分方便,小朋友可以自行清潔鏡片,其實我哋之前都有考慮過OK鏡,但始終覺得小朋友年紀尚輕,未必能好好處理。而且我們亦不能確保可以幫她做得好好清洗消毒方面,但MiyoSmart鏡片相比之下較容易處理亦安全,而且對她的身體方面沒有任何傷害性。